Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН www.didro.eu

С разглеждането и използването на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Вие се съгласявате без ограничения с условията за ползване. Ако не сте съгласни с посочените условия за ползване, моля не използвайте услугите на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 
Настоящият документ съдържа Общите на условия , съгласно които търговско дружество „ДИДРОЕЛ” ЕООД със седалище гр.Пловдив , ул.Борба 7 , вписан в Търговския регистър и регистъра на дружествата Пловдив под номер ЕИК:202191549, N° на регистрация по ДДС:BG202191549, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, предоставя услуги на клиентите си, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ , посредством онлайн магазин didro.eu, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

ДЕФИНИЦИИ 

1. ПОТРЕБИТЕЛ е всеки един посетител на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с адрес www.didro.eu . 

2. ТЪРГОВЕЦ е дружеството с ограничена отговорност „ДИДРОЕЛ” ЕООД, упражняващо търговска дейност посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е платформа за интернет търговия, изградена под формата на програмен код, представляваща множество от интернет страници, обединени в интернет сайт с уникален електронен адрес ww.didro.eu. 

4. За целите на настоящите условия словосъчетанията електронен магазин, www.didro.eu, магазинът са взаимно заменяеми и се отнасят до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с уникален електронен адрес www.didro.eu, стопанисван от ТЪРГОВЕЦА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.didro.eu, чрез набирането на електронния адрес на сайта или с всяко едно действие, намирайки се на сайта включително, но не само – кликване върху препратка, снимка или активен елемент от менютата на платформата за интернет търговия, прави волеизявление, с което изразява съгласие с настоящите общи условия за ползване на сайта. 

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки. 

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност след регистрация да разглежда и поръчва обявените стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 

5. Приемайки настоящите условия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ТЪРГОВЕЦА при или по повод доставка на поръчани стоки или услуги, както и за изпращане и получаване на съобщения относно нови продукти, стоки или услуги. 

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.  

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.didro.eu. 

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. 

9. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА,  се задължава при ползване на услугите:  
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; 
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;  
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;  
•    да не извършва злоумишлени действия; 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.  

2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.didro.eu. 

3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.didro.eu . 

4. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока и да достави в срок заявената за покупка стока. 

5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . 

6. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.  

7. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

8. Преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да напомни на потребителя по ясен и разбираем начин за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.


ОБЩИ УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКИ 

1. При закупуване на продукт посредством платформата www.didro.eu ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва с търговеца договор за доставка. 
1.1. Сключването на договора е логична последователност от активни действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством предоставения от търговеца интерфейс. След като направи своя избор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се запознава подробно с продуктите, които е поръчал, тяхното количество, ценообразуването и окончателната цена. В случай, че иска да направи корекции по своята поръчка, потребителя разполага с изрично посочен бутон от интерфейса. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява изрична воля за вида и количеството на стоките, които поръчва ,чрез изрично активно действие върху предоставения му интерфейс. 

2. Предмет на договора е продукт , изрично индивидуализиран от ПОТРЕБИТЕЛЯ по следните критерии: цена, размер, вид дреха. 

3. Доставката на продукта се извършва чрез куриерска фирма, в рамките на 1 до 7 работни дни. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

4. Плащането на цената става чрез наложен платеж на куриерската фирма изрично посочена от ТЪРГОВЕЦА, чрез банков превод или чрез системата на PayPal. 

5. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. Транспортните разходи на територията на Република България са за сметка на ТЪРГОВЕЦА, освен в случаи на замяна или връщане на стоки. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. 

6. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

7. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.  

8. Договорът се счита за сключен след потвърждаване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на направената поръчка, посредством изрично действие посредством предоставения му интерфейс от платформата за електронна търговия ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.didro.eu. 

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава на предоставената от него електронна поща потвърждение съдържащо вида, количеството и цената на стоките които е поръчал от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

10. ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ пази на хартиен носител сключения договор. 

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, като разходите по връщането на продукта се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай е нужно същият да е запазил в цялост етикетите, холограмни стикери, обвивката и опаковката на продукта, както и самия продукт. 

12. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, които са следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройства, използвани за достъп до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНА. 


ИЗМЕНЕНИЯ


Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Всички спорове между страните ще се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се решават от компетентния съд, съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България.